– hur kan man som kristen tänka om det?

På OnlyFans kan man sälja bilder och filmer på sig själv. Problematiken med detta debatteras och åsikterna går isär. Hur kan man se på det hela som kristen?

It’s my life. Som vuxen får man göra vad man vill, så länge man inte skadar någon annan. Eller, hur är det nu egentligen? Får man göra vad man vill med sin egen kropp och sitt eget liv? 

Individens frihet

Ordet ”liberal” kan betyda väldigt olika saker beroende på i vilket sammanhang det används. Det kan handla om allt från ett specifikt parti till ett förhållningssätt till bibeltexterna inom teologin. I bred mening har ordet kopplingar till liberalismen, en ideologi som började formuleras i 1800-talets England. Det är ett perspektiv som beskriver det goda livet och det goda samhället på ett individualistiskt sätt. Var och en ska vara fri att bestämma själv och utforma sitt eget liv. 

Även om olika ideologier fortsätter tävla med varandra på den politiska arenan, så kan man säga att liberalismen fått ett sådant genomslag att det ofta tas som den självklara utgångspunkten för både politiska och etiska diskussioner – var och en måste vara fri att själv utforma sitt liv.

Olika syn på saken

Därför är det intressant att en debatt uppstått kring journalisten Linda Skugges beslut att sälja bilder och filmer med sexuellt innehåll på plattformen OnlyFans. Skugge var för 20 år sedan en feminist-ikon, och har fortsatt provocera och engagera med sitt skrivande och sin person. I det här fallet tycks hon vackla mellan två olika ståndpunkter för att motivera sitt agerande. Å ena sidan är det en fråga om frihet och kvinnlig frigörelse, å andra sidan en fråga om tvång utifrån en dålig ekonomisk situation. På samma sätt går reaktionerna isär, från dem som tycker att man inte har rätt att ifrågasätta och kritisera hennes fria val och att det är ett uttryck för kvinnohat, till dem som framhåller det destruktiva i pornografin och menar att man absolut inte bör glorifiera exploatering av kvinnokroppen och att detta i stället är ett uttryck för kvinnors utsatthet.

Internettjänsten OnlyFans å sin sida, har sju år på nacken, och är idag en vinstmaskin i dollar-biljardstorlek. Cirka tre miljoner innehållsskapare säljer bilder och filmer till 220 miljoner konsumenter, och en klar majoritet av innehållet bedöms vara pornografiskt. En särskilt oroväckande detalj är att den starkaste tillväxtfasen i företagets historia var mars–april 2020, just när covid-19 kopplade sitt grepp om världen och försatte många i ekonomisk kris. 

En annan syn

Så tillbaka till grundfrågan: Har man rätt att göra vad man vill med sin egen kropp, sitt eget liv? För en kristen borde svaret bestå i att ifrågasätta vad ”sitt eget” egentligen betyder här. Att mitt liv är mitt eget är självklart om de enda alternativen är att mitt liv tillhör staten eller släkten. Men kristen tro är något annat än både liberal individualism och kollektivism i dess olika former. Våra liv är inte en ägodel, utan en gåva från en god Gud som vill oss väl och håller oss ansvariga för hur vi förvaltar gåvan vi fått.

Det här betyder att ett val kan vara fritt och ändå felaktigt. Principen att ”inte skada någon” bör i högsta grad också gälla en själv, och begreppet ”skada” bör ha en bred betydelse. Genom våra val formar vi vår egen karaktär över tid. De fulla konsekvenserna av en handling kan ibland visa sig först långt senare och sexuellt gränsöverskridande beteenden och att tjäna pengar på detta, kan göra det lättare att gå över andra gränser i framtiden som får betydligt mer destruktiva och även direkt livsfarliga konsekvenser. Men som kristna kan vi framför allt tänka att vi åsidosätter Guds goda vilja för oss, vilket oundvikligen får negativa konsekvenser – både för tiden och evigheten.

Dessutom är klichén sann: Ingen människa är en ö. Var och en av oss existerar i en komplex väv av sociala band, och en människas val att sälja sexuella bilder är länkat till någon annans destruktiva impuls att konsumera dem, och båda parters beslut är länkade till deras eventuella partners, barn och så vidare, både nuvarande och framtida. 

Guds goda tanke

Därför borde frågan inte vara ”vad får jag göra?”, utan ”vad leder till ett gott liv för mig och min omgivning?”. Vilka val är visa, de vill säga långsiktigt hållbara och främjande av mitt fysiska, psykologiska, sociala och andliga väl? Som kristna ser vi att Guds goda vilja för oss är just detta. Skaparen har därför gett oss klara bud om hur vi ska förhålla oss till varandra sexuellt, och Bibeln är glasklar med att en människa och hennes sexualitet absolut inte får reduceras till en handelsvara. Sexualiteten är fantastisk, men gör oss också djupt sårbara. Att exploatera den sårbarheten, oavsett om det är frivilligt eller inte, är både att skada sig själv och att kränka Guds goda vilja för oss.

Våra liv är inte en ägodel, utan en gåva från en god Gud som vill oss väl och håller oss ansvariga för hur vi förvaltar gåvan vi fått.

Det liv vi fått som en gåva är inte ett helt oskrivet blad, utan kommer med vissa spelregler. Ingen kan ignorera naturlagarna utan förödande konsekvenser. På samma sätt finns det en moralisk ordning, förankrad i Guds egen godhet. När sex reduceras till ett utbyte av varor och tjänster och någon annans kropp förminskas till ett redskap för min njutning, då har vi hamnat långt från Guds tanke där sexualitetens välsignelser ska skyddas av löften om ömsesidig och livslång kärlek.