Hur vet jag att Bibeln stämmer? Det finns ju så mycket falskhet – inte minst inom religionens område. Människor har lurats av anspråk som saknat grund. Och Bibeln sätter ribban högt: Eftersom den säger sig vara sann vill den också forma våra liv.
Det gör frågan brännande: Håller den? Vi ska ju inte leva våra liv på en lögn…

Idag är det många som ifrågasätter trovärdigheten. Bibeln kritiseras i läroböcker och medier för att innehålla förlegade värderingar och historiska felaktigheter. Även kristna tappar stoltheten över Bibeln och vågar inte stå upp för den. Till exempel ville en kyrkoledare nyligen förpassa delar av Bibeln till ”historiens skräpkammare”. Detta ställer frågan på sin spets: Vilka skäl finns det för att Bibeln är sann? Kan jag som kristen känna en glad och frimodig stolthet över Bibeln – i en trygg förvissning om att den håller?

Vilka skäl finns det för att Bibeln är sann?

Bibeln hävdar aldrig att vi blint ska tro på den. Tvärtom! Eftersom Bibeln har så höga anspråk på att vara sann, inbjuder den oss också till att ställa ärliga frågor. Är den sann kommer den att hålla för vårt ifrågasättande. Därför finns det åtminstone fyra olika sätt att argumentera för Bibelns trovärdighet:

1) Manuskriptens trovärdighet

Det finns inga original bevarade av Nya testamentet eller av andra viktiga antika källor. För att bedöma kopiornas trovärdighet brukar historiker därför se på tiden mellan originalet och de kopior av originalet som vi har tillgång till. Ju kortare tid den tidsperioden är desto troligare är det att kopiorna överensstämmer med originalet. Sedan ser man också på antalet kopior. Ju fler manuskript vi har tillgång till desto större möjlighet har vi att jämföra och kontrollera om texterna har förändrats. Säger alla kopiorna samma sak är det troligt att de stämmer väl överens med originalet.

Om den kristna tron är sann innebär det att den kommer passa som hand i handske med verkligheten jämfört med alternativen.

Nu finns det många, många fler kopior av Nya testamentet jämfört med andra antika skrifter. Dessa kopior ligger dessutom mycket närmare originalen i tiden än vad kopior av andra antika skrifter gör. Som exempel kan nämnas att det för Aristoteles skrifter finns fem kopior, där äldsta kopian skrevs 1400 år efter originalet. Det finns sju kopior av Platons skrifter där äldsta kopian skrevs efter 1200 år och för Ceasar finns det tio kopior där den äldsta skrevs efter 1000 år. Jämför det med Nya testamentet där det finns 5000 kopior som alla skrevs mindre än 300 år efter originalen! Det äldsta manuskriptet för Nya testamentet har ett tidsavstånd på endast 30 år.

Författare          Tidsavstånd          Antal kopior

Aristoteles           1400 år                  5 st

Platon                 1200 år                  7 st

Ceasar                1000 år                  10 st

NT                      30-300 år               5000 st

Dessutom är originalen för Nya testamentet skrivna medan det fanns ögonvittnen som fortfarande levde. Nyare forskning förlägger Matteus till omkring år 40, Markus till år 45 och Lukas till början av 50-talet. Stämmer det är det första evangeliet skrivet mindre än 10 år efter Jesu uppståndelse!

2) Historiska skäl

Bibeln är en historisk bok. Flera tusen års historia beskrivs, ofta detaljerat. Viktiga händelser är väl dokumenterade:

”Det var det femtonde året av kejsar Tiberius regering. Pontius Pilatus var guvernör över Judéen. Herodes satt som landsfurste i Galiléen och hans bror Filippus i Itureen och Trakonitislandet, medan Lysanias styrde över Abilene och Hannas var överstpräst jämte Kaifas. Då kom Guds befallning…”

Varför? För att det som hänt verkligen har hänt på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt i vår historia. Därför kan Bibeln också undersökas. Den är full av kontrollerbara punkter. Genom arkeologi och historisk vetenskap kan vi pröva om Bibeln är trovärdig.

Detta är en stor skillnad jämfört med andra heliga skrifter. De är oftast nedtecknade visioner eller mytiska berättelser utan klar historisk förankring. Hur kan vi avgöra om en person har fått en vision från Gud, eller inte? Vem kan avgöra om en händelse har ägt rum när plats och tidpunkt är okända? Det finns ingen möjlighet att undersöka dess sanningsanspråk. Vilken skillnad jämfört med Bibeln!

3) Verkligheten som skäl

Som människor föds vi in i en värld som fanns innan vi fanns. I denna värld finns det så mycket som inte är självklart utan kräver en förklaring: Vad är rätt och fel? Finns det en mening med mitt liv? Har jag något värde? Vem är jag? Finns Gud? Hur fungerar jag? Vad är skuld? Finns förlåtelse? Kan vi få gemenskap? och så vidare. På dessa frågor, och på många andra, försöker livsåskådningar ge svar.

Eftersom Bibeln gör anspråk på att vara sann, måste dess beskrivning av verkligheten också stämma. Det innebär att Bibeln jämfört med andra livsåskådningar måste ge minst lika bra eller bättre svar, det vill säga svar som stämmer med vår djupaste erfarenhet av verkligheten. Den bör därför vara förnuftig samtidigt som jag kan leva efter dess konsekvenser i min vardag. Bitarna måste falla på plats.

Ovanstående bild kan illustrera vad jag menar. När jag frågar vad den föreställer får jag ofta mer eller mindre fantasirika svar: ishockeyspelare, ammande mamma, volkswagenbubbla, fotbollsspelare.

Det är först när jag nämner ”gammaldags ånglok i nattens mörker”, som bitarna plötsligt faller på plats. På samma sätt bör det vara på livsåskådningsfronten. Medan de flesta alternativen bara förklarar verkligheten delvis finns där en förklaringsmodell som får bitarna att falla på plats.

Precis som med tågbilden innebär det inte att alla detaljer i bilden kan förklaras fullt ut, men tillräckligt många för att det ska vara övertygande. Om den kristna tron är sann innebär det att den kommer passa som hand i handske med verkligheten jämfört med alternativen.

4) Personliga skäl

Jesus har lovat oss att den som går in under hans ord kommer att erfara att de håller (Joh 7:16–17). Vårt förtroende för hans ord kommer att öka när vi ödmjukt lyssnar på dem och gör efter dem. Jesu utmaning till oss är därför att läsa Bibeln och gå in under dess undervisning om vi vill pröva dess giltighet. Vågar vi det?

Det innebär att det finns goda och tillräckliga skäl för att tro på Bibeln, bygga våra liv på den och känna en ödmjuk och glad stolthet över den! Det innebär också att vi frimodigt kan lägga fram våra tankar och funderingar. Är Bibeln sann kommer den ju att hålla – även för mina frågor!