Ordet blev kött, Kristi kropp och Guds avbild. Uttrycken i Bibeln är inte alltid helt lätta att förstå. Ofta är dessa dock symboler som pekar på något djupare. Här kommer ett försök att förklara vissa av dem.

En symbol är ett tecken. Den symboliserar något annat än sig själv och pekar vidare – lite som en skylt. Det intressanta är inte skylten utan vart den leder. Samtidigt måste vi förstå skylten för att komma fram. Att lära sig symboler kan därför, likt grammatik, vara lite torrt – men oerhört viktigt. I princip varje bild i Bibeln kan fylla en sådan här artikel – så jag kommer därför främst att ge exempel på olika slags symboler och ge tips på hur vi blir bättre på att förstå dem.
Egentligen är alla ord som vi använder symboler. När jag säger Jesus tänker du inte på bokstäverna J E S U S tillsammans, utan du tänker på en person. Orden refererar till och symboliserar något annat – de pekar vidare. På samma sätt kan en bild representera något annat än vad det faktiskt är. I kyrkor hänger det oftast kors, detta tortyrredskap till döds för de värsta mördarna har fått en annan betydelse: Den plats där Jesus, syndfri, vann seger över döden!

Det abstrakta blir konkret

Ibland använder vi också konkreta saker för att beskriva något mer abstrakt, icke-konkret. Till exempel står det i Psaltaren att Gud är en klippa. Poängen är inte att vi tillber och litar på en sten, utan att Gud, precis som klippan, är en fast grund att stå på där vi kan vara trygga. Samma sak gäller när det står att Gud räddade Israel ”med uträckt arm” från Egypten (ex. 5 Mos 5:15) – Gud är andlig och har ingen arm, bilden vill istället säga oss att Gud har kraft och styrka. Bilden med armen används om när Gud skapar jorden, när han räddar Israel eller när han kommer med dom – men också om andra folk som attackerar Israel (ex. Ps 83:9). Denna typ av symbolspråk går igen mycket i Jesu liknelser, där han undervisar genom att jämföra till exempel himmelriket med något konkret som delar en eller flera egenskaper.

Himlen på jorden

De tecken vi talat om nu är väldigt generella och går att förstå genom att studera deras funktion och betydelse under författarens tid. Men ibland ger Gud vissa saker en speciell betydelse genom att uppenbara det för människan. Det bästa exemplet på detta i Gamla Testamentet är när Gud inrättar tabernaklet (ett flyttbart tempel i form av ett tält). Israels folk har kallats ut ur Egypten för att hålla en gudstjänst på Sinai berg. Gud uppenbarar sig på berget och folket får inte komma nära på grund av Guds helighet. Bara en person, Mose, får närma sig Gud. Gud visar för Mose hur den himmelska verkligheten ser ut, och ger Mose i uppdrag att bygga tabernaklet efter denna bild (2 Mos 25:40). Alltså har alla olika symboler i templet en motsvarighet i himlen. Detta betyder inte att vi inte kan förstå bilderna – tvärt om! Gud visade himlen på ett pedagogiskt sätt genom symboler, han uppenbarade sig för att vi skulle förstå och ana den himmelska verkligheten. Framförallt så visade tabernaklet på att Gud var närvarande på jorden då Guds Ande uppfyllde templet.

Människan är Guds avbild och därför ska vi peka på honom.

Gud i Jesus och i oss

Guds närvaro får en ny plats i och med att Jesus kommer. I Johannes evangeliet står det att ”Ordet blev kött och bodde bland oss” (1:14). Det som översätts med ”bodde” betyder ordagrant: ”tältade”, samma ord som för tabernaklet! I Jesus kom Guds närvaro till jorden som en människa, ja i Guds egen son. Att Jesus symboliskt beskrivs som ett tält pekar på att Guds närvaro var i honom, senare säger Jesus att han är templet (Joh 2:21) – en annan symbol med samma innehåll.
Guds närvaro var inget som försvann efter att Jesus steg upp till himlen, utan istället blev församlingen som Kristi kropp ett tempel där Guds närvaro – hans Ande – kan bo (1 Kor 3:16). Också i nattvarden, som är Kristi kropp, möter Gud oss och skapar gemenskap med honom och varandra (1 Kor 10:16f; 11:24ff).

Några konkreta tips för att förstå symbolens betydelse på Bibelns tid:

1. Läs i hela Bibeln. Genom att läsa i Bibeln förklaras många symboler som Gud uppenbarat.
2. Skriv ner symboler du inte förstår under din bibelläsning och fråga någon präst, pastor eller bibelkunnig.
3. Sök på ordet i Bibeln (på t.ex. Bibeln.se eller Folkbibeln.net) och försök förstå hur det används på andra ställen.
4. Slå upp ordet i ett bibellexikon eller en bibelordbok.

Obs! Symboler kan egga fantasin, se till att du inte tappar bort dig. Det tydliga och centrala i Bibeln måste alltid komma först och ha tolkningsföreträde!

Ordet från himlen

Vi har redan nämnt ytterligare en bild från kapitel ett hos Johannes – Ordet. Vad betyder det? Ordet har en mycket bredare betydelse i den hebreiska traditionen än vad det har för oss. För det första kan vi notera att Gud skapade världen genom sitt ord (Gen 1:3; Jmf Hebr 11:3). Ordet orsakar att saker händer och kopplas därför också till handlingar som Gud gör. Jesus är Gud och det som Gud verkar – alltså Ordet. Här finns det ett oerhört djup att utforska i Bibeln. En intressant koppling är hur ”Ordet” hänger ihop med Guds vishet som också beskrivs i personliga termer, läs gärna Ordspråksboken kapitel åtta.

Jesus är Messias

Senare i Johannesevangeliet står det vid flera tillfällen att Jesus gjorde ”tecken”. Det ordet är på grekiska, det språk Nya Testamentet skrevs på, ”symbol”. Ett av tecknen som Jesus ger har vi redan nämnt, nämligen att han är templet som skall byggas upp på tre dagar – men det finns flera. När Jesus förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana (Joh 2) var detta ett sådant tecken. Efteråt står det att ”[Jesus] uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom”. Genom att göra olika under pekar Jesus på något mer och visar vem han är. Inte så att undren inte hände på riktigt, utan just det faktum att de hände pekar på något större! I detta fallet använder Jesus olika symboler. För det första förväntade judarna på Jesu tid att när Gud skulle sända Messias, den efterlängtade och utlovade kungen som skulle befria landet, så skulle det hållas bröllopsfest. Genom detta under som Jesus gör pekar han på att han är denna kung, att det gamla förbundet tagit slut och att något nytt kommit i och med Jesus.

Att var Guds avbild

Avslutningsvis. Människan är Guds avbild och därför ska vi peka på honom. Ibland kan vi tänka upp-och-ner när vi tänker på symboler. Eftersom symbolen oftast framstår som det konkreta för oss är det lätt att tänka att detta är det verkligt verkliga. Men i Efesierbrevet 3:15 står det ”[Gud] från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.” Detta innebär att det inte är Gud som får sin mening från avbilden utan avbilden som får sin mening från Gud. Att vara pappa är alltså en avbild av att vara Gud, i den mån man är en god far. Vi ska därför som människor bli mer lika Gud, och inte göra Gud mer lik oss. Som väl är har Gud själv visat oss hur detta skall gå till genom att bli människa. Jesus är den perfekta avbilden av Gud – Han är sann Gud. Det är ingen tom symbol utan verkligheten själv.