Kyrkohistoria kanske inte låter som det mest spännande. Men om vi tänker på att det handlar om våra kristna syskon och hur de har uttryckt och levt ut sin tro så blir det mer intressant. Varje tid har sina viktiga bidrag – och de kan få bli till välsignelse för oss. Kyrkans historia är en riktig skattkista.

För hela tidslinjen, tryck här för PDF eller på bilden nedan för förstoring

Urkyrkan
År: ca 33-100

Med utgångspunkt i Jesus undervisning, död och uppståndelse la apostlarna grunden för kristen tro. De skapade ett grundmönster för hur kristna ska tro, be, fira gudstjänst och leva. Liturgi samsades med Andens nådegåvor, både präster och  lekmän** hade sina uppgifter. Innan de avrättades skrev apostlarna ned sin undervisning i det vi kallar Nya Testamentet, som därför har stor betydelse för varje kristens tro och liv.

Niceanska trosbekännelsen
År: 325

Trots förföljelser växte kyrkan. När kejsaren av Rom blev kristen gjorde han kristendomen laglig. Då samlades biskopar från hela världen i staden Nicaea, för att formulera en gemensam trosbekännelse. Syftet var att skydda tron från feltolkningar. Deras sammanfattning av tron accepteras i stort sett av alla kristna som den viktigaste beskrivningen av kristen tro.

Ökenfäder och klosterrörelse
År: ca 300-600

När kristendomen blivit laglig tyckte en del att kyrkan blev för slapp. De sökte sig till vildmarken för att be, fasta och läsa Bibeln. Vissa av dem drogs till bönen, några grundade världens första sjukhus. Andra vandrade omkring för att predika, missionera och be för sjuka. Rörelsen blev fröet till klostren. Genom kyrkans historia har deras liv och vägledning inspirerat många kristna till hur man kan leva ut sin tro.

Liturgisk förnyelse
Medeltiden

I kloster och katedraler vidareutvecklade man på vackra sätt liturgin och började måla ikoner, som blev och fortfarande är till hjälp för många i bönen – exempel på att kreativitet går att använda i det andliga livet. På grund av moraliskt förfall uppstod samtidigt förnyelserörelser som ville få kristna att leva mer som apostlarna. Det visar att det inte finns någon motsättning mellan tradition och förnyelse.

Reformationen
1500-talet

Trots medeltidens förnyelserörelser fanns det ändå problem i kyrkan. Reformatorerna, som Martin Luther, ville fortsätta reformarbetet och avskaffa kyrkliga missbruk som avlatshandeln. Framförallt ville de att människor skulle upptäcka att de inte kan bli frälsta genom egna prestationer, utan att det hänger på Guds nåd. Det är en av de mest betydelsefulla insikterna i den kristna tron. Det blev också vanligare med översättningar av Bibeln, eftersom reformatorerna ville att alla skulle kunna läsa Guds ord. Till skillnad från i östkyrkorna var de flesta biblarna i Västeuropa tidigare på latin vilket bara de välutbildade kunde förstå.

Folkväckelserna
1800-talet

Många kristna fokuserade för mycket på läran och för lite på det andliga livet. Andra tog inte sin tro seriöst. Då började folk samlas till andliga möten och predikade omvändelse, vilket ledde till väckelser i Europa och USA. Lekmän fick större betydelse, och en missionslängtan väcktes bland protestanter att nå ut till onådda folk med evangelium – något som tidigare främst hade gjorts av de katolska och ortodoxa kyrkorna. Väckelserna lär oss mycket, som att en kristen borde leva som den tror, och att det inte bara är prästerna som har uppgifter i Guds rike.

Återupptäckter
Modern tid

På 1900-talet stötte tron på stort motstånd Europa. I öst förföljdes kristna av kommunisterna och i väst tappade stora delar av befolkningen tron på Gud. Tack vare mission växer idag kristen tro snabbt i tredje världen. Ekumenik och karismatisk förnyelse knyter kristna närmre varandra. Många återupptäcker också liturgin, nattvarden och kyrkofäderna. Här finns en lärdom: mycket som olika kristna hållit isär går egentligen hand i hand – precis som på apostlarnas tid.

Ungefärligt antal kristna genom historien

År 33: 3 000

År 200: 250 000

År 300: Sex miljoner

År 500: 45 miljoner

År 1000: 70 miljoner

År 1500: 125 miljoner

År 1900: 600 miljoner

År 2019: 2,4 miljarder

* Vi är fullt medvetna om att denna historieskildring är skriven utifrån den del av den världsvida kyrkan som Insidan kommer från. Sett ur till exempel ett syrisk-ortodoxt perspektiv hade skildringen självklart blivit en annan.

** Lekmän kallas de personer som inte har teologisk utbildning eller något ämbete, men ändå utför olika uppgifter inom kyrkan. Alltså de flesta vanliga församlingsmedlemmarna.