Hur vill egentligen Gud att vi ska leva? Ibland är det svårt att förstå. Jesus pratade mycket om det, och en god sammanfattning av hans undervisning finns i Bergspredikan i Matteus kapitel 5-7. Gå och hämta din Bibel och slå upp. Följ med i texten samtidigt som du läser Anders Lundbergs artikel.

Vi kan läsa i Bibeln vad Jesus gör. Att han hör vår bön, att han förlåter vår synd, att han botar våra sjukdomar, att han möter oss och så vidare. Men vi kan också läsa vad Jesus säger, hans undervisning. Bergspredikan är ett sådant stycke i Bibeln, och här undervisar Jesus extremt radikalt om hur han vill att hans lärjungar ska leva. Det intressanta med detta tal är att det är lika radikalt idag.

Saligprisningarna (5:1-16)

Det är svårt att hitta ett ord i vårt språk som förklarar ordet salig. Men man skulle kunna säga att det är en kombination av att vara lycklig, välsignad av Gud, glad och tillfredsställd. Det sägs att vår tid är en lyckosökande tid. Människor vill känna sig lyckliga. Jesus saligprisningar, och beskrivningar av vilka människor som är saliga, tror jag för det första utmanar oss i den allmänna bilden av vad det innebär att vara lycklig. Vem idag tänker till exempel dagligen på fattigdom, sorg eller hunger efter Guds rättfärdighet? Men jag tror också, för det andra, att Jesus skulle ifrågasätta själva vårt strävande efter att vara lycklig. Det finns något viktigare än att vara lycklig, nämligen att göra Guds vilja, och då är man salig. (Hängde du inte med på den senaste meningen kan du kanske läsa den igen.) Att göra Guds vilja handlar följande del i Bergspredikan om som behandlar lagen.

Lagen i Jesus uttydning (5:17-48)

Vid Jesus och Paulus tid så var templet och lagen (de fem Moseböckerna) det mest centrala i judisk tro. I templet var Gud närvarande på jorden och lagen var uttrycket för Guds förbund med Israels folk. Gud valde judarna till att vara hans folk, och judarna svarade på detta genom att följa lagen som Mose tagit emot på Sinai. När Jesus kommer sker något nytt. Dels är han själv det nya templet och är efter uppståndelsen inte bara närvarande i templet, som ju inte längre finns kvar, utan överallt där människor ber. Men han uppfyller också själv lagen i vårt ställe, och på så vis blir också vi en del av Guds folk. Detta är möjligt genom det Jesus gjort på korset, och det tillräknas oss genom att vi tror på honom. Dessutom ger han här lagen en djupare tolkning. Det handlar inte bara om att i det yttre följa vissa bud, till exempel att inte begå äktenskapsbrott eller mörda, utan att även i sitt hjärta vara god, till exempel fri från begär och ilskna tankar. Hjärtats inställning, inte det yttre efterföljandet, även om detta är viktigt, är lagens kärna.

Vi ska alltså inte bara gå i gudstjänst på söndag utan hela våra liv ska tjäna Gud

Viktiga poänger i detta sammanhang är som sagt att Jesus uppfyllt detta i vårt ställe. Att inför Gud är vi människor som i allt uppfyllt lagen, genom Jesus liv och korsdöd. Det är detta som kallas att vara rättfärdig. Men vi är också som rättfärdiga kallade till att dagligen sträva efter att leva liv som helt och hållet är i linje med Guds vilja. Detta eftersom Gud är värd att vi lever helt för honom.

En rätt gudstjänst(6:1 – 18)

När vi som rättfärdiga och Jesus lärjungar strävar efter att leva i enlighet med Guds lag firar vi gudstjänst. Vi ska alltså inte bara gå i gudstjänst på söndag utan hela våra liv ska tjäna Gud(=gudstjänst). Dock finns det en stor risk att vi inte förstår varför vi gör det. Dels tror vi att vi gör det för att bli kristna, när vi egentligen gör det för att vi redan är kristna. Och dessutom glömmer vi av att lagens kärna är hjärtats inställning som vi såg ovan. Jesus förutsätter, som du ser här, att hans lärjungar lever i bön, fasta och givande. Men han vill inte att du gör detta för att verka from i andra människors ögon. Helst ska du göra allt detta i hemlighet, då blir lagens kärna som tydligast.

En rätt inställning – förtröstan på Gud (6:19 – 7:12)

Vet du vad barlast är för något? Det är en last man lägger längst ner i stora båtar för att de ska gå stabilt på havet. Utan denna hade båten kunnat kantra för minsta våg. I ditt liv är Guds godhet din barlast. Gud vill dig verkligen inget illa utan bara gott. Jag tror att det Jesus säger här är speciellt utmanande i vår tid. När du tänker på framtiden, känner du då att det ska bli bra eller blir du orolig och får prestationspress? Om du känner det senare vill jag uppmana dig att be Gud hjälpa dig, och sedan sluta oroa dig. Gud är god mot dig och han för dig stabilt framåt i livet. Istället borde du fokusera på det viktiga. Detta är att söka den rättfärdighet som Gud ger dig, som vi sett ovan, och genom detta samlar du en skatt i himlen som till skillnad ifrån de du samlar på jorden aldrig kommer att försvinna. Att göra detta är också att sluta leta fel hos andra och istället upptäcka sitt eget beroende av Gud.

Räddning eller dom (7:13-29)

Efter att Jesus framställt allt detta avslutar han väldigt allvarligt, men samtidigt också hoppfullt. Avslutningen på Bergspredikan handlar om den yttersta dagen och hur det liv vi levt påverkar vad som sedan kommer ske. På yttersta dagen ska vi bli dömda utifrån om vi levt enligt Guds lag. Här vill jag att du är uppmärksam på något som jag tror är en viktig skillnad. Det är mellan de gärningar som räddar dig på yttersta dagen och de du lever som kristen. För att bli frälst krävs det att du lever helt perfekt. Men du har inte levt perfekt, det vet du med dig själv, utan Jesus har, som vi redan sett, uppfyllt hela lagen åt dig så att du inför Gud står som om du följt hela Guds lag. Detta räddar dig på yttersta dagen. Detta innebär inte att du inte ska försöka leva rätt. Detta ska du kämpa för att göra, men inte för att bli frälst eftersom du redan är det, utan eftersom du som kristen vill ära Gud och lyda hans bud. Skulle du misslyckas med dessa gärningar innebär det inte att du på yttersta dagen missar frälsningen utan att du lever ett liv som i mindre grad är Gud till behag.

Avslutning:

Som avslutning vill jag säga att Jesus inte sa allt detta till oss för att ge oss prestationspress. Han sa det för att vi först skulle förstå hur mycket vi är beroende av honom. När vi ser att vi inte klarar att leva goda liv själva måste vi vända oss till honom. Men han sa det också för att väcka en lust i oss att verkligen leva goda kristna liv. Vem vill egentligen leva ett kärlekslöst liv? Ingen, eller hur! Som kristna måste vi kämpa för att leva på ett sätt som ger Gud ära och som vittnar om att Gud finns. Därför vill jag uppmuntra dig att läsa bergspredikan i detalj, omsätta den i praktiken, och leva radikalt i denna tid liksom Jesus befallde lärjungarna att göra i sin.