På korset, strax innan det att Jesus dog, utbrast han: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Vad låg bakom dessa ord? Ska vi förstå Jesus som att han bara uttryckte hur han kände det i den stunden? Eller var det så att Jesus verkligen var övergiven av Gud? I så fall: varför?

Tillhörande bibeltexter: Matt 27:45-47 och Joh 19:28-30

Syndens lön är döden

”Syndens lön är döden” skriver aposteln Paulus i Romarbrevets sjätte kapitel. Man kan förstå uttalandet på två sätt, båda lika sanna.

För det första är den krassa verkligheten sådan att syndens konsekvens är döden. Genom människans synd är hon helt och hållet avskiljd från Gud. Eftersom det är Gud som ger liv så leder synden till död. På samma sätt som en mobiltelefon långsamt laddas ur när laddningskabeln är utdragen så tickar också vårt liv ned, det tar sakta slut. Vi har förlorat kontakten med Gud, och därmed också livet. Därför är syndens lön döden.

”På grund av Guds kärlek till människan valde han att lägga det rättvisa straffet på Jesus Kristus istället för på människan”

Samtidigt verkar det ligga något mer värderande i Paulus ord. Vi får inte bara en beskrivning av vår situation utan också ett omdöme om hurdan Gud är och hurdan synden är. Bibeln talar inte bara om synden i termer av liv och död, utan också med ord som ”skuld”, ”dom” och ”frikännande”. Att syndens lön är döden kan vi också mycket väl förstå som att den som syndar förtjänar att dö.

Människans situation

Många gånger lyfter man fram hur positiv kristendomens människosyn är. Varje människa är skapad till Guds avbild och människan är högt älskad och värdefull i Guds ögon. Detta är sant. Men kristendomen och Bibeln har samtidigt en mörk bild av människan. Bibeln säger faktiskt att det onda i världen kommer ur människan.

När Jesus, i Markusevangeliets sjunde kapitel, talar om vad som gör människan oren så säger han att det inte är yttre saker som gör människan oren inför Gud. Människans eget hjärta är vad som gör henne oren. Jesus säger: ”Inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.” Jesus säger alltså inte att människan är god men att yttre krafter eller världsliga omständigheter får henne på fall. Tvärtom säger han att ondskan finns i människan, att det onda utgår från människan.

”Lika lite som onda handlingar kan få oss att sluta vara barn till våra föräldrar kan synden få oss att sluta vara Guds älskade barn”

Gud, som är helig och god, kan inte ha gemenskap med människan som är orättfärdig och ond. När vi ber Gud om hjälp, ber att han ska bryta in och göra upp med ondskan i världen så är det faktiskt så att ondskan är en del av oss själva och vi är en del av världens ondska. Om Gud ska göra upp med världens ondska så måste han göra upp med mänskligheten, med dig och med mig. Varje enskild människa förtjänar att dömas av Gud och föras bort från hans ansikte. Därför är verkligheten inte bara sådan att människans synd leder till döden, det är också så att varje människa som syndar förtjänar döden.

Poängen med denna utläggning är inte att vi kristna ska sluta att predika en positiv bild av människan. Tvärtom! Att människan är skapad till Guds avbild, att hon är värdefull och älskad är bibliska sanningar som vi ständigt behöver återkomma till. Men vi får inte glömma bort att Bibeln också säger andra saker om människan. Det finns en dubbelhet i beskrivningen av människan som visserligen kan vara svår att greppa men som är fullständigt nödvändig att förstå. Förstår vi inte den dubbelheten så förstår vi inte vad Gud gjorde på korset, vi förstår inte vad Jesus menade när han sa ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”.

Straffet var lagt på Jesus

Att Jesus utelämnade sig själv att lida, dö och uppstå för människans skull beror på att det var helt och hållet nödvändigt. All världens ondska, allt det onda som människan skapat behövde bestraffas. På grund av Guds kärlek till människan valde han att lägga det rättvisa straffet på Jesus Kristus istället för på människan. Gud Fader vände bort sitt ansikte från Jesus och lät honom lida och dö. Jesus, som bar hela mänsklighetens synd och ondska upp på korset, var verkligen övergiven av Gud. Jesus ord: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” ger oss en inblick i vad han tvingades gå igenom. Inte bara var det den fysiska smärtan som han led under, han led också av att han var helt och hållet ensam. Han var sviken och lämnad av sina vänner och han var också övergiven av Gud.

Det är fullbordat

Det allra sista som Jesus sa innan han gav upp andan var ”Det är fullbordat”. Jesus var fullt medveten om att hans död var av stor betydelse, att han stod mitt i ett gudomligt drama som angick hela mänskligheten. Det som fullbordades var offerdöden. Redan i Gamla Testamentet låg Guds plan klar och uppenbarad. I Jesajas 53:e kapitel kan vi läsa en mäktig profetia om Jesus offerdöd. Centrum i kapitlet är den femte versen där det bland annat står ”Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid”.

Profeten Jeremia, också i Gamla Testamentet, profeterade mycket vackert om vad Jesus död skulle komma att innebära. I det 31:e kapitlet kan vi läsa om ett nytt förbund som ska slutas mellan Gud och Israels folk. I det nya förbundet lovas det att Gud ska förlåta alla synder och att Guds lag ska läggas i människans hjärtan. Det är genom Jesus död på korset som detta förbund kunde slutas. I Romarbrevets åttonde kapitel skriver aposteln Paulus om vad som gäller för oss kristna inför Gud. Först slår han fast att det inte finns någon fördömelse för den som tror på Jesus. I kraft av det Jesus gjorde på korset, genom det som fullbordades när Jesus dog, kan ingen synd någonsin skilja oss från Gud. Paulus skriver vidare att vi som blivit förlåtna och fått Guds Ande också får kalla oss Guds barn. Aldrig någonsin behöver vi tänka att våra handlingar för oss bort från Gud, det enda som spelar någon roll är vår tro. Tror vi på Jesus har vi allt förlåtet, vi är helt igenom rena och heliga i Guds ögon. Lika lite som onda handlingar kan få oss att sluta vara barn till våra föräldrar kan synden få oss att sluta vara Guds älskade barn.

”Vi är syndare men samtidigt rättfärdiga”

Det är inte så att det som hände på korset, det Jesus syftade på när han sa ”Det är fullbordat”, var att människan förvandlades och blev helt igenom god. Nåden består inte i att de kristna har förvandlats till helgon utan i att Gud har gett sin rättfärdighet till de som inte är helgon. Vi är ”syndare men samtidigt rättfärdiga” som Martin Luther uttryckt det. När vi upptäcker synd i våra liv ska vi inte tro att Gud kommer att överge oss. Istället ska vi minnas att Jesus tog synden på sig och att det är tack vare att Jesus övergavs av Gud som Gud aldrig någonsin kommer att överge oss.

Rättfärdighet

Rättfärdighet betyder att vara ren och helig. Till skillnad från förlåtelse, som betyder att Gud väljer att se förbi våra synder och låta oss slippa straffdomen, så betyder rättfärdighet att vi, på grund av Jesus död för oss, har blivit förvandlade så att det inte längre finns några synder som vi kan dömas för. Vi är helt och hållet fläckfria!

Bön

Tack Gud, för Din gränslösa kärlek!

Tack Jesus, för att Du gav Ditt liv för mig, att

jag är förlåten för Jesus skull!

Tack för att inget kan skilja mig från Din kärlek!

Led mig hela vägen hem till Dig!

I Jesus namn, Amen!