”Ge mig ett tecken, Gud. Om du vill att jag ska bli lärare, låt mig få ett tydligt tecken!” Du kanske någon gång har bett en sådan bön – bett om Guds ledning för utbildning, arbete, kärlek eller annat – och undrat hur du egentligen ska få reda på vad Gud vill.

Hur leder Gud egentligen? Finns det några principer? Vi tänker nog oftare på Guds vägledning när det gäller större frågor än i en del andra mer vardagliga småfrågor. Det är givetvis helt naturligt. Desto större frågor, desto viktigare att vi går rätt. Det är bara det att Bibeln i sin vägledning talar förvånansvärt lite om den typen av frågor.

Två linjer

Bibeln talar först och främst om att Gud vill nå alla människor med evangelium. Gud vill ge oss frälsningen och att vi ska leva i hans gemenskap (Joh 3:16-18, 1 Tim 2:4-6). Han vill också att vi ska berätta om denna frälsning för andra (Matt 28:18-20).

Sedan finns det i andra hand också mycket i Bibeln om hur vi ska leva när det gäller etiska och moraliska frågor. Vi har generella sammanfattande etiska livsregler som tio Guds bud, den gyllene regeln och dubbla kärleksbudet (Matt 22:37). I Bibeln finns också mängder med konkreta råd för hur man ska handla i specifika etiska frågor. Se till exempel de råd Paulus ger till de kristna i Efesus (Ef 4-6).

Guds viktigaste kallelse

Slutsatsen blir att de viktigaste frågorna i Guds ledning faktiskt inte är vilken utbildning jag ska gå, var jag ska bo och så vidare. För Gud är frågan om frälsningen den viktigaste. Guds vilja för hur vi lever våra liv i etiska och moraliska frågor är också viktig (även om det inte är våra gärningar som gör oss kristna eller som gör att vi får leva kvar i Guds gemenskap). Sammantaget blir det tydligt att allt det en kristen gör i sitt liv ska vara en del av att tjäna Gud och medmänniskor. Vi kan därför vara i Guds kallelse genom alla typer av utbildningar, yrken och sysselsättningar som är förenliga med Guds etiska vilja. Huvudsaken är att vi lever med honom.

“Gud kallar oss helt enkelt att använda vår egen tankeförmåga.”

Konkret ledning

Men visst kan Gud leda oss konkret också, även om han inte alltid väljer att svara på våra böner om ledning som vi själva skulle önska. Bakgrunden till att Gud kan verka tyst ligger bland annat i att han redan genom skapelsen gett oss en hel del ledning. Gud har skapat oss och gett var och en av oss en unik personlighet, med vissa intressen och begåvningar. Även om syndens verklighet kan ha gett oss delskador i dessa egenskaper är det där som Guds främsta vägledning för våra liv i sådana frågor som utbildning, arbete och val av livskamrat vanligtvis finns. Gud kallar oss helt enkelt att använda vår egen tankeförmåga.

Men det finns en dimension till. Gud använder även andra runt omkring oss, genom att genom dem ge en yttre bekräftelse. Om du är kär i någon kan det förstås inte bli något om inte den andre bejakar din kärlek. Om du inte kommer in på en utbildning kan du inte gå den även om du vill.

Inre visshet, yttre bekräftelse

Guds Ande kan också konkret leda oss i vår bön genom att ge en inre visshet, längtan eller klarsyn för saker och ting. Gud kan ge oss sådant när vi verkligen behöver det, men detta gör han aldrig  utan att också använda något yttre. Guds Ande har valt att verka och bekräfta sitt verk genom ”yttre medel”. När Paulus blev kristen fick han i sitt inre veta att han skulle bli missionär (Apg 26:12-18). Detta blev i det yttre bekräftat genom att profeten Ananias fick veta det (Apg 9:15-16) och att församlingen i Antiokia skickade ut honom som missionär (Apg 13).

När Guds Ande leder oss genom att ge oss inre längtan, tilltal, syner eller liknande finns det alltid en säkerhetsmekanism genom att Gud också bekräftar det han vill genom något yttre. Det kan vara församlingens bekräftelse, en kristen medmänniskas bekräftelse eller det man kallar ”yttre omständigheter”, nämligen att den yttre verkligheten är eller blir sådan att den stämmer överens med det jag i mitt inre uppfattat är Guds vilja.

Utifrån Bibelns berättelser och löften kan vi lita på att Gud har omsorg om våra liv och vill leda oss. Också vi får ta till oss det Gud sa till sitt folk i Jeremia 29:11.

 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Två konkreta tips!

Be! Jag får be om ledning. Bara det gör att jag kan vara alldeles trygg. Om det är min uppriktiga bön att Gud ska leda mig, kommer jag att hamna rätt förr eller senare.

Gå! Jag får handla på det sätt som verkar bäst. Här får jag använda mig av mitt förnuft och komma ihåg att mina inre upplevelser behöver bekräftas av det yttre som jag möter.

Läsa mer?

Vill du veta mer om Guds ledning har Tomas Nygren skrivit en bok om just det: Vad vill Gud med mitt liv?