Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka till er, säger Herren Sebaot.
Då säger ni: ”Hur då vända tillbaka?” Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig!
Då säger ni:”Hur har vi rövat från dig?” Tionden och offergåvor har ni rövat! Ni drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från mig, alla och envar.
Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus.
Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.
Malachi 3:7-10

Varför ska vi ge?
– För att visa vem som är kung i vårt liv!

I gamla testamentet talas om tiondet. Den bibliska principen är att man ger tio procent av sin inkomst till arbetet för Guds rike. Tiondet var inte bara något judarna sysslade med utan det var ett allmänt sätt att markera vem som var kung i ens liv. Israels barn skulle inte ha någon kung. Man hade Gud och Gud var Israels kung. När man gav tionde till sin kung bland folken runtomkring så gav judarna tionde till Gud. Ganska snart var Israel inte nöjda med Gud som kung så då skaffade man sig en kung till. Då fick man plötsligt både ge tionde till kungen och tionde till Gud. Den kungen kunde om den var en god kung ta ut tionde men i svåra tider och med en illasinnad kung kunde kungen pressa och tvinga ur folket betydligt mer än tionde.

Så – vad kan vi lära oss av detta? Tiondet var ett erkännande av vem som var den verkliga Kungen: Gud själv! Att ge är en bekännelsehandling. När du nästa gång lägger pengar i kollekten och det svider till för att så mycket pengar lämnar ditt liv – tänk då på att du samtidigt säger till dig själv och omgivningen: Gud är kung i mitt liv och det får svida! Därför talar man ibland om offergång eller offergåva. På ett plan är offerkulturen avskaffad. Jesus är det perfekta offret och det behövs inga fler offer och inga offer efter Jesus kan mäta sig med honom. Samtidigt så är det ett offer bara att vara en kristen. Man offrar alla andra gudar och alla andra vägar för att välja Gud och hans väg.

Men vad händer då med tiondet i nya testamentet?

Varför ska vi ge?
– För att Gud bryr sig!

Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort.
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?
Lukas 16:10-11

Bara den som är ärlig i det lilla kommer också att vara det i det stora säger Jesus. Och om man inte kan lita på er när det gäller småsaker i livet så kommer man aldrig att anförtro er det som är verkligt viktigt.

Det är viktigt för Gud hur vi lever. Gud bryr sig om detaljer.

Den som är opålitlig i fråga om jordisk rikedom, vem vill då anförtro den himmelrikets sanna rikedom? Alltså tro och pengar hör i hop. Tro och egendomar hänger samman. Hur vi lever när det gäller våra pengar påverkar hur vi har det med vår tro.

Men bryr sig Gud sig verkligen om Pengar?

Näst efter talet om Gudsriket så är pengar och ägodelar det som Jesus talar mest om. Så att säga att pengarna skulle vara något jag håller utanför min tro på Jesus är en omöjlig ståndpunkt att ta.
Jesus talar indirekt knivskarpt om att jobba svart och att slarva med skatten.

”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” Matt 22:21

Här kan man till och med finna tiondet till kungen och tiondet till Gud. Vårt tionde till kungen idag är skatten vi betalar till staten. Att jobba svart är att inte betala skatt till kungen. Därmed är Jesus glasklar om svartjobb. Ni ska inte syssla med sådant. Ni ska vara ljus i mörker och inte gråa och odefinierade som människor. Gud bryr sig om detaljer. Gud säger aldrig: det är väl inte så viktigt. Gud är engagerad. Gud bryr sig!

Det är till och med så att Gud bryr sig om var dina grönsaker kommer ifrån!

Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron.

Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen.
Jakob 5:4-5

Gud bryr sig. Han bryr sig om den som skördar dina grönsaker. Han bryr sig om den som odlar din majs. En bra affär är inte en affär där du tjänar på det och den andra förlorar på det. En bra affär är en affär där båda är nöjda och båda känner sig glada över det de fick.

Varför ska vi ge?
– För att det berikar vårt liv!

En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad.
Ords 11:25

Att ge är en del av att vara lärjunge. Att inte prata om givande skulle vara det samma som att undanhålla oss från något av den glädje och rikedom som vi har fått genom tron på Jesus! Givandet är en nåd. Det är en gåva från Gud att få ge.

Tre saker som Gud har gett oss: ı. Gud har gett oss själva livet. Han har gett oss tillvaron med skapelsen och alla andra människor i vår närhet ıı. Gud har gett oss alla gåvor och egenskaper. Han har gett oss vår personlighet och våra talanger. ııı. Gud har gett oss frälsningen i Jesus. I Jesus har Gud gett oss sig själv.

Detta gör ju att jag gärna vill ge vidare det Jesus har gett till mig!

Jesus var givmild och generös. Han kom hit till jorden som tjänare. Han avstod all makt och allt han ägde för att bli människa. Han gav sig själv helt när han dog för oss. Där ligger också vår kallelse. Vi är kallade att vara generösa.

Något av det värsta vi har att kämpa mot i våra liv som kristna är girighet och kärleken till pengar. Givandet är här en hjälp för oss själva att inte bli blinda för pengar och rikedom. En påminnelse om varifrån vi kommer och vem som har gett oss allt. Givandet är på ett sätt ett krig mot vår egen och omgivningens egoism.

Det är vi som ska styra våra pengar och inte våra pengar som ska styra oss.

Givandet är på det sättet en hjälp att bli mer fri som människa.